GPS rogu mo toreru yuuryoubann. Gurahu hyouji Bakkuguraunndo dousa taiou no Android koukinou supi-dome-ta apuri.

Ji-pi-ekkusu, Ke-emueru, Si-esubui keisiki de rogu wo Esudhika-do ni kirokusi, Gu-guru a-su nado no rogu byu-a- de idoukiseki ya kukannsokudo no kakunin, Ekuseru nado de idoukiroku no bunnseki ga dekimasu.

Omona kinou Tokutyou

 • GPS roga- (Ji-pi-ekkusu, Ke-emueru, Si-esubui keisiki)
 • Kirome-torupa-awa-, Mairupa-awa-, notto sokudo hyouji
 • Hyoujisokud no seigenn kinou
 • Sokudo no gurahu hyouji
 • me-ta-, fi-to koudo hyouji (Jioido hosei de jitukoudo ni chikai koudo wo hyouji)
 • Saikou, Idouheikin, Heikin sokudo no keisoku hyouji
 • Sekisan, Idou Teisi jikann no keisoku hyouji
 • kirome-toru, mairu sekisann kyori hyouji
 • GPS ya sensa niyoru houi hyouji
 • Sokudo keikoku on kinou
 • Tate, Yoko gamenn ni taiou
 • Denchi zannryou hyouji
 • Bakkuguraunndo dousa ni taiou

Dousakannkyou

 • Android 1.5 Ijou
 • GPS ga tukaerukoto
 • Kakutyou sutore-ji (Esudhi-ka-do) ga tukaerukoto.

Eichishi dezaia, gyarakusi- nekusasu de dousa kakuninn wo okonatte imasu. Sonohokano tannmatu demo dousahoukoku ha itadaite orimasuga, ichibu taiou siteinai tannmatu mo aruyou desu.

Sokudo nadono seido ha, Tannmatu no GPS sensa oyobi GPS denpa no jusin joukyou ni yotte kawarimasu.

Tyuuijikou

 • Kono apuri ha bakkuguraunndo demo dousa suru node, [Bakku] botan dake deha syuuryou simasen. Syuuryou suru baai ha [Menyu] -> [Syuuryou] wo oshite kudasai.

Kousin Rireki

v1.6.1(13/12/30)
 • Android4.4 taiou
v1.6.0(12/11/25)
 • Hyouji sokudo no seigenn kinou tuika
v1.5.2(12/09/30)
 • Ichibu tannmatude huri-zu suru huruai wo syuusei
v1.5.1(12/09/27)
 • Kyouseisyuuryou suru huguai wo syuusei
v1.5.0(12/05/27)
 • Aikonn wo hennkou
 • Android 4.0 deno ichibu hyouji hennkou
v1.4.1(12/04/01)
 • Hyouji mawari no huguai wo syuusei
v1.4.0(12/02/12)
 • Sokudo keikokuonn kinou jissou
v1.3.0(12/02/02)
 • Tuuchiryouiki ni aikon hyouji (Memori busoku niyoru kyouseisyuuryou wo ukenikuku narimasu)
 • Houi sensa niyoru houisyutoku ni taiou
 • Bakku botan oukaji ni jikkoutyuu no mune nesse-ji hyouji
 • Notto tanni taiou
 • Sonota komakai kinou tuika bagu syuusei
v1.2.0(10/11/05)
 • Yuuryouban riri-su