Gurahu hyouji Bakkuguraunndo dousa taiou no Android koukinou supi-dome-ta apuri.

GPS denpa wo jusin dekireba, norimono towazu gennzaino sokudo ga hyouji saremasu. Aisya no unntenn ya goryokouji ni densya ya hikouki(*) de tukatte miteha ikaga de syouka.

* Rityakurikuji nado dennsikiki no siyouga kinnsi sareteiru baaiha siyou sinaide kudasai.

Omona kinou Tokutyou

 • Kirome-torupa-awa-, Mairupa-awa-, notto sokudo hyouji
 • Hyoujisokud no seigenn kinou
 • Sokudo no gurahu hyouji
 • me-ta-, fi-to koudo hyouji (Jioido hosei de jitukoudo ni chikai koudo wo hyouji)
 • Saikou, Idouheikin, Heikin sokudo no keisoku hyouji
 • Sekisan, Idou Teisi jikann no keisoku hyouji
 • kirome-toru, mairu sekisann kyori hyouji
 • GPS ya sensa niyoru houi hyouji
 • Sokudo keikoku on kinou
 • Tate, Yoko gamenn ni taiou
 • Denchi zannryou hyouji
 • Bakkuguraunndo dousa ni taiou

Dousakannkyou

 • Android 1.5 Ijou
 • GPS ga tukaerukoto

Eichishi dezaia, gyarakusi- nekusasu de dousa kakuninn wo okonatte imasu. Sonohokano tannmatu demo dousahoukoku ha itadaite orimasuga, ichibu taiou siteinai tannmatu mo aruyou desu.

Sokudo nadono seido ha, Tannmatu no GPS sensa oyobi GPS denpa no jusin joukyou ni yotte kawarimasu.

Tyuuijikou

 • Kono apuri ha bakkuguraunndo demo dousa suru node, [Bakku] botan dake deha syuuryou simasen. Syuuryou suru baai ha [Menyu] -> [Syuuryou] wo oshite kudasai.

Kousin Rireki

v1.6.1(13/12/30)
 • Android4.4 taiou
v1.6.0(12/11/25)
 • Hyouji sokudo no seigenn kinou tuika
v1.5.2(12/09/30)
 • Ichibu tannmatude huri-zu suru huruai wo syuusei
v1.5.1(12/09/27)
 • Kyouseisyuuryou suru huguai wo syuusei
v1.5.0(12/05/27)
 • Aikonn wo hennkou
 • Android 4.0 deno ichibu hyouji hennkou
v1.4.1(12/04/01)
 • Hyouji mawari no huguai wo syuusei
v1.4.0(12/02/12)
 • Sokudo keikokuonn kinou jissou
v1.3.0(12/02/02)
 • Tuuchiryouiki ni aikon hyouji (Memori busoku niyoru kyouseisyuuryou wo ukenikuku narimasu)
 • Houi sensa niyoru houisyutoku ni taiou
 • Bakku botan oukaji ni jikkoutyuu no mune nesse-ji hyouji
 • Notto tanni taiou
 • Sonota komakai kinou tuika bagu syuusei
v1.2.0(10/11/05)
 • Reiauto no syuusei (Eichibuiji-e- tyou no kaizoudo demo kireini hyouji)
 • Keisoku joitai wo joubuni aikonn hyouji
v1.1.3(10/10/24)
 • GPS mukoujini osirase
 • kahuka kurassyu bagu wo syuusei
v1.1.2(10/10/20)
 • Bagu syuusei
v1.1.1(10/10/19)
 • Bagu syuusei
v1.1.0(10/10/18)
 • I-ji-emukyuuroku niyoru koudo no jioido hosei kinou jissou
 • Eigo taiou
 • Esudhi-ka-do heno innsuto-ru ni taiou
 • Risettoji no kakuninn kinou
 • GPS misokuiji ni sokudo koudo no gure-hyouji
 • mairu, fi-to tanni heno taiou
v1.0.0(10/09/08)
 • Riri-su