Otoiawase

Otoiawase ha me-ru de uketukete orimasu. Goiken, Goyoubou, Gositumonn tou arimasitara, Ika me-ruadoresu ni gorennraku kudasai.